Fakulta managementu Univerzity Komenského v Brati …

https://fakultamanagementu.sk

Fakulta managementu na Univerzite Komenského v Bratislave. Excellent Business School.
Stránka ponúka informácie dôvodoch, prečo študovať na FMUK. Obsah vzdelávania, prepojenie na prax, medzinárodné mobility ERASMU+ a veľa ďalších informácií.

Email: marketing@fm.uniba.sk